Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ
Запис до лікаря Запис до лікаря

Увага! Ціни на послуги та код послуги можна дізнатися на сайті установи в розділі Платні послуги, та за телефоном (0462) 679-117 (кабінет 105)

Доступ до публічної інформації

                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                   наказ ДУ «ТМО МВС України

                                                                                                                                                                                                                  по Чернігівській області»

                                                                                                                                                                                                                  23.02.2023 № 37-о/д

ПОРЯДОК

складання та подання запитів

на отримання публічної інформації,

розпорядником якої є ДУ «ТМО  МВС України по Чернігівській області»

 

I. Загальні положення
 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» (далі – ДУ «ТМО»).

1.4. Доступ до публічної інформації ДУ «ТМО» забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. 1.5. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

 

2.1. Запитувач має право звернутися до ДУ «ТМО» із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до ДУ «ТМО» в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Запити приймаються в робочі дні з 08:00 до 17:00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів із 08:00 до 15:45 за місцем знаходження ДУ «ТМО» або його структурних підрозділів.

Запити, які надійшли після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються наступного робочого дня.

2.5. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.6. Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі – Форма запиту).

2.8. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті ДУ «ТМО».

2.9. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на веб-сайті ДУ «ТМО».

2.10. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.11. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу (відповідальної особи), який організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є ДУ «ТМО».

2.12. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник сектору юридичного забезпечення із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування (ДУ «ТМО»), дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

III. Проходження запитів на отримання публічної інформації

 

3.1. При надходженні запиту на отримання публічної інформації до ДУ «ТМО», працівники сектору юридичного забезпечення:

1) невідкладно реєструють запит та направляють у встановленому порядку для подальшого розгляду керівництвом ДУ «ТМО»;

2) після розгляду запиту керівництвом ДУ «ТМО» невідкладно направляють оригінал запиту керівникам структурних підрозділів для виконання відповідно до компетенції.

3.2. Відповідь на запит структурні підрозділи готують протягом чотирьох робочих днів і подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну виконання.

3.3. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня його отримання безпосередньо виконавцями розгляду запиту.

3.4. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

3.5. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3.6. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

3.7. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

3.8. Відстрочка в задоволенні запиту на допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

3.6. Структурний підрозділ, який готує відповідь на запит, надає копію відповіді після її реєстрації до  сектору юридичного забезпечення ДУ «ТМО».

 

Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу -  пр.-т Миру,217, м. Чернігів, 14029;
  • на електронну адресу - [email protected] ;
  • телефаксом -  (04622) 5-65-24;
  • за телефоном - (04622) 5-39-39;

 

Завантажити Форму запиту

(с) 2024

Запис до лікаря